Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020 -2025) PEC

Phòng TC-HCPhòng TC-HC - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex
10:11' SA - Thứ hai, 25/05/2020

Sáng ngày 16/5/2020 tại hội trường tầng 1 tòa nhà 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025).

Về dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Đình Thanh – UVHĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, cùng các thành viên HĐQT, BKS và 46 cổ đông và cổ đông đại diện tham dự, các cổ đông tham dự sở hữu 1.112.384 cổ phần tương ứng với 85,19% vốn điều lệ.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành, chỉ đạo Đại hội gồm Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV; Ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT PEC phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên HĐQT, Giám đốc PEC trình bày báo cáo tại đại hội

Trong nhiệm kỳ IV trước tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế, song với sự nỗ lực và quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh của cả nhiệm kỳ. Doanh thu trong nhiệm kỳ thực hiện tăng 181% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế trong nhiệm kỳ thực hiện tăng 140% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế trong nghiemj kỳ thực hiện tăng 140% so với kế hoạch, chi trả cổ tức trong nhiệm kỳ thực hiện tăng 155% so với kế hoạch.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ IV, trong nhiệm kỳ V (2020-2025) PEC phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu

Năm hoạt động

2020

2021

2022

2023

2024

1. Tổng doanh thu

46.500

55.000

56.650

58.740

60.206

2. Lợi nhuận tr­ước thuế

2.500

3.002

3.092

3.206

3.286

3. Lợi nhuận sau thuế

2.000

2.401

2.473

2.565

2.629

4. Vốn điều lệ

12.150

12.150

12.150

12.150

12.150

5. Chia cổ tức (%)

13

15

15

15

15

Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ V (2020-2025)

 • Xây dựng, chuẩn bị phương án thoái vốn của Tổng Công ty để thuận lợi trong hoạt động sản xuất (thiết kế và thi công) giữa các đơn vị nằm trong cùng Tổng Công ty.
 • Năm 2020 - 2021 Công ty hoàn tất thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCoM và niêm yết theo quy định.
 • Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo tại chỗ và đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ và kỹ sư tư vấn. Thực hiện linh hoạt các loại hình và cơ chế đào tạo phù hợp với điều kiện sản xuất.
 • Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nâng cấp trang thiết bị sản xuất, phần mềm tính toán trong thiết kế, dự toán, quản lý nội bộ. Xây dựng, hoàn thiện thiết kế mẫu.

Phát triển thêm một số thị trường và công việc, dịch vụ mới như:

 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Kinh doanh tổng hợp.
 • Tăng cường quan hệ với khách hàng, nắm nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đó là cơ sở để duy trì và mở rộng thị phần. Nắm bắt cơ hội đầu tư, ý định đầu tư của khách hàng để tư vấn đầu tư cho khách hàng.
 • Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường.
 • Tập trung điều hành sản xuất một cách quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ các hợp đồng đã ký với khách hàng.
 • Hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban quản lý điều hành, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí, phát huy năng lực của mỗi thành viên.
 • Tự xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý vào trong sản xuất, coi trọng công tác cải tiến sản xuất để nâng cao năng suất lao động, tiến độ công việc.
 • Cải tiến cơ chế quản lý: Rà soát để xây dựng chỉnh sửa các cơ chế chính sách để khuyến khích mọi người lao động có năng suất và hiệu quả, đảm bảo các hoạt động đúng luật và hiệu quả.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu, các phần việc và mọi hoạt động.
 • Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài sản tiền vốn để thu hút và sử dụng an toàn, có hiệu quả các nguồn lực.

Việc trả cổ tức trong nhiệm kỳ V (2020-2025)

Năm 2019 công ty trả cổ tức là 17%.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty trong nhiệm kỳ V (2020-2025) để từ đó quyết định kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức trong nhiệm kỳ V (2020-2025). Việc đặt ra mục tiêu lợi nhuận và mức chia cổ tức như trên đã dựa trên cơ sở cố gắng, nỗ lực hết mình của doanh nghiệp, trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn vì dịch bệnh và sự đầu tư cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu đang có xu thế chững lại

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2015-2019) và kế hoạch nhiệm kỳ V (2020-2025) - do ông Nguyễn Thành Nam - UVHĐQT Giám đốc Công ty báo cáo.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015-2019) và kế hoạch nhiệm kỳ V (2020-2025) - do ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT báo cáo.

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 - do ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT báo cáo.

- Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2019 - do ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT báo cáo.

- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 - do ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT báo cáo.

- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019 - do ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT báo cáo.

- Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả tiền thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020 - do ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT báo cáo.

- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019) và kế hoạch nhiệm kỳ V (2020-2025) - do bà Vũ Thị Ngọc Thoa - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo.

- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo.

- Tờ trình, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) - do ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT báo cáo.

Tại Đại hội đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025) gồm:

STT

Họ và tên

Đại diện

1

Ông Dương Đức Toàn

Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex

2

Ông Nguyễn Thành Nam

Đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex

3

Ông Bùi Minh Thuấn

Đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex

4

Ông Hà Dương Thanh

Đại diện nhóm cổ đông cá nhân

5

Ông Vũ Cường

Đại diện nhóm cổ đông cá nhân

Đại hội cũng đã bầu ra thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) gồm:

STT

Họ và tên

Đại diện

1

Bà Vũ Thị Ngọc Thoa

Đại diện Nhóm cổ đông cá nhân

2

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan

Đại diện Nhóm cổ đông cá nhân

3

Bà Nguyễn Thị Huê

Đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí 100% các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025) PEC đã thành công tốt đẹp.

Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PEC nhận định nhiệm kỳ V (2020-2025) còn nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh song luôn một lòng đoàn kết, quyết tâm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững./.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn